Видове и форма на Български народни танци и хора

Група хороигралци, заловени един за друг за дланите на ръцете в затворен или отворен кръг, полукръг, витообразно или в права линия и изпълняващи едновременно и в такт еднакви движения, жестове и хороводни стъпки под определена хороводна мелодия, се нарича хоро.

Според начина, по който се залавят хороигралците, според формата и подреждането по време на играта различаваме главно три вида народни игри: хора, леси и ръченици . При изпълнението на хората хороводната верига може да вземе различни форми: затворено хоро, отворено, в полукръг, право хоро, витообразно или криво хоро. Тук трябва да отбележим, че ръчениците се изпълняват или единично, или на групи по двама, трима и повече солисти, или най после във вид на хоро-ръченица и леса-ръченица.

Хора. Хорото е най-обикновената и най-разпространената форма на игра в цялата страна и се играе от малки и големи.

Всички отворени хора и леси се водят от най-добрия хороигралец, наречен хороводец, който същевременно определя и тяхната посока. На края на хорото се хваща също така много добър хороигралец, който не отстъпва по нищо в играта на хороводеца. Този хороигралец развива, разгъва и завива края на хорото, дава стремителното движение на излитане на опашката напред и връщане назад. Названието на този хороигралец се определя от мястото му в хорото — опашкар. Както хороводецът, така и опашкарят са отлични изпълнители — майстори – хороигралци. Има обаче много добри хороводци, които могат само да водят хорото, но не могат да бъдат опашкари, да движат края на хорото, и обратно, има майстори-опашкари, които не могат да водят, да дават устрем на хорото.

В обикновеното народно хоро хороигралците се залавят най-често смесено — мъже и жени — с длани една в друга. Ръцете са отпуснати надолу, свити в лактите или издигнати напред и горе. Не трябва обаче да се счита като правило, че хората могат да се играят само при едно от тези положения. При изпълняването на някои хора положението на ръцете се мени и може да вземе последователно всяка от посочените три форми.

Българските народни хора могат да се играят като:
1. Смесено хоро в затворен кръг
2. Смесено хоро в отворен кръг
3. Смесено хоро в полукръг
4. Смесено право хоро
5. Смесено витообразно или криво хоро.
6. Женско хоро в затворен кръг.
7. Женско хоро в отворен кръг.
8. Женско хоро в полукръг.
9. Женско витообразно или криво хоро.
10. Женско право хоро.
11. Мъжко хоро в затворен кръг.
12. Мъжко хоро в отворен кръг.
13. Мъжко хоро в полукръг.
14. Мъжко витообразно хоро.
15. Мъжко право хоро.
16. Общо хоро в затворен кръг.
17. Общо хоро в отворен кръг — мъжете на единия край, а жените.
18. Общо хоро в полукръг.
19. Общо витообразно или криво хоро.
20. Общо право хоро.
21. Хоро-леса, на двата края — мъже, в средата – жени.

Прости и сложни народни танци и хора

Прости хора наричаме ония, които независимо от броя на стъпките и такта, в който се играят, съдържат най-малко по вид стъпки, представляващи при това обикновена крачка, а така също опростени движения или жестове. Такава е например играната в цялата страна народна леса „Румяна“, която, макар че има 8 на брой хороводни стъпки, изпълнявани в неравноделен такт, и се играе като леса, има само три вида стъпки.

Сложни хора наричаме ония, които съдържат повече от три вида хороводни стъпки или са образувани от две или повече прости хора независимо от ритъма и такта; тук дават отражение начинът, характерът и формата, в която се изпълняват

Такава сложна леса е например „Мъжко на леса“ , чиято сложност се подсилва и от характерните стъпки с разкрачени или събрани крака, с удар крак в крак, удар о земята и пр., които са разнообразни и сложни стъпки.

Сложните народни хора могат да бъдат образувани от съчетаването на:

а)    стъпките на две и повече народни хора, които съдържат повече от три вида хороводни стъпки, но се изпълняват в един и същ такт;

б)    стъпките на две и повече народни хора, които съдържат повече от три вида хороводни стъпки, но се изпълняват в два и повече правилни и неправилни тактове.

Когато ще трябва да се заучава, записва или прави разбор на едно хоро, преди всичко ще трябва да се определи дали хорото е просто или сложно и ако то е сложно, да се раздели на съответните прости хора. Но за по-лесно разучаване ние ще разделяме съдържанието на стъпките на всяко сложно хоро на отделни части, а всяка част — на групи стъпки. Това разделяне на части ще се прави според посоката и движението. Всяка част съдържа една или повече групи стъпки. Имаме три групи стъпки: малки, големи и много големи. Малка група представляват стъпките, когато съдържат едно просто или част от сложно хоро. Голяма група стъпки представляват еднакви или различни групирани стъпки, изпълнявани в един или няколко прости такта, в един или няколко сложни такта от една и съща мелодия и се повтарят няколко пъти. Много голямата група стъпки се състои от две или повече големи групи, които ще наречем голяма част от едно сложно хоро. Така хорото се разделя на повече или по-малко големи части и група стъпки в зависимост от неговата сложност.

В простите хора може да има вече две или повече малки групи стъпки. Такава е например лесата „Румяна“, която се състои от две малки групи стъпки. Едната група стъпки обхваща началото — първия, втория и третия такт от мелодията, и се играе вдясно. Тази група има шест хороводни стъпки. Втората група стъпки обхваща последните стъпки в шестия такт, които са две на брой и се играят вляво.

Големи групи стъпки се намират във всички сложни хора, например в Добруджанската леса „Мари, бабо Хаджийке“, в която хороводните стъпки се разпределят на три големи части. Първата част от своя страна се разделя на две групи. Стъпките в началото на лесата (в първите четири такта), които са седем на брой и се играят вдясно, представляват първата голяма група стъпки. Следващите хороводни стъпки (в следващите четири такта) са също седем на брой и се играят вляво, съставляват втората група стъпки на първата част.